Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Avtalevilkår - Nettsider og Utvikling

1. Avtalen

Avtalen beskriver avtalevilkår for kjøp av tjenester hos Getonnet AS.

2. Partene

Getonnet AS betegnes i det følgende som Leverandør. Kunden er den bedriften som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kunden.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kunde skal betale. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kunde ikke bære.

4. Avtaleinngåelse / Avtaleperiode

Avtalen er bindende for begge parter når kunden har sendt sin bestilling til leverandøren. Eller godtatt leverandørens tilbud skriftlig. Bekreftelse på mail er godt nok. Alle tjenester er løpende og tidsbegrenset, med minimum avtaleperiode på 3 måneder, om ikke annet er avtalt. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil en eventuell oppsigelse er bekreftet.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra leverandøren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kundens bestilling,og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Leverandøren kan kreve betaling for varen/tjenesten fra det tidspunkt tjenesten er tilgjengelig for kunden. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Leverandør kan kreve forskuddsbetaling av tjenester og produkter.

Der oppdragets samlede beløp er lik eller høyere enn NOK 30.000 eks.mva vil 50% av det samlede beløp faktureres ved avtaleinngåelse og resterende etter at første utkast av nettsiden er klar og tilgjengelig på nett. Enten til revisjon eller for at kunde kan arbeide med innholdet. Der oppdragets samlede beløper under NOK 30.000 faktureres hele summen ved oppstart av produksjon.

6. Levering og godkjenning av leveranse

Levering er skjedd når kunden, eller hans/hennes representant, har produkt eller tjeneste tilgjenglig for bruk. Altså at tjenesten er tilgjenglig på nett.

Ved endringer i leveransen skal dette avtales skriftlig partene i mellom.

En leveranse er å anse som fullført når Kunden har blitt overlevert produkt eller tjeneste etter avtale(første utkast), eller fått utført de tjenester som er avtalt. Eventuelle revideringer i levert produkt eller tjeneste eller nye ønsker for leveransen gir ikke grunnlag for utsettelse av betaling.
Enhver publisering av et levert leveranse er å anse som en godkjent leveranse.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom leverandøren ikke leverer varen eller tjenesten i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden etter omstendighetene holde deler av kjøpesummen tilbake fra leverandøren, til tjenesten er levert etter avtale. Dette må meldes i fra til Leverandør skriftlig.

10. Avbestilling

Ved avbestilling av et godtatt tilbud vil 20 – 100% av det samlede avtalebeløpet bli fakturert, basert på hvorlangt arbeidet er kommet. Preproduksjon er å anse som en stor del av alle leveranser. Preproduksjon starter vanligvis samtidig eller kort tid etter at avtale er godtatt. Preproduksjon inkluderer all planlegging i forkant av en produksjon, slik som, men ikke begrenset til, interne oppstartsmøter, planlegging av ressurser og fremdrift, testing av løsninger, utarbeidelse av produksjonsplaner eller annet.
Ved avbestilling av godtatt tilbud mindre enn 20 dager før starten av produksjon forbeholder Getonnet seg retten tilå fakturere minimum 50% av samlet avtalesum
og alle irreversible avtalte kostnader. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til innleid arbeidskraft,spesialbestillinger eller annet.
Ved avbestilling mindre enn 3 dager før produksjonens begynnelse vil avtalen bli fakturert i sin helhet.Dersom kunden ønsker å forlenge produksjonsperioden må dette godkjennes av Getonnet. Dersom tredjeparts løsninger er kjøpt inn blir kunden belastet for de kostnader Getonnet måtte ha for å skaffe disse.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kunden ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kunde kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

11. Endringer

I avtalen skal det spesifiseres hvor mange endringer kunden kan komme med på design eller løsning. Eventuelle endringer og/eller bestillinger av tilleggstjenester til denne avtalen, faktureres i tillegg med 1190 kr per time.

Tilbudet er fastpris. Tid og ressurser spesifisert i tilbudet er estimater og kan avvike fra faktisk tid og ressursbruk. Eventuelle nye lengder og versjoner utover det som er spesifisert i tilbudet kommer som et tillegg. Vesentlige avvik i antall timer eller mengde spesifisert i tilbud, forårsaket av nye ønsker fra kunde, eller eksterne faktorer utenfor Getonnet sin kontroll faktureres tillegg per time. Ved vesentlige avvik i antall timer eller mengde spesifisert i tilbud vil også eventuell overtid faktureres etterstatens satser.

12. Mislinghold

Ved mislighold av disse betingelser kan Getonnet til enhver tid trekke sin leveranse på kundens egen regning og risiko.
Kunden er alene ansvarlig for svikt ved DNS, hosting eller annet ved leveransen som følge av feil på strømnett, internett, viktig infrastruktur eller andre forhold hos Kunde nsom Getonnet ikke kan holdes ansvarlig for.

13. Reklamasjon

Kunden skal innen rimelig tid, senest 14 dager etter leveranse reklamere dersom Kunden har noe å utsette på produktet eller tjenesten til Getonnet. Getonnet vil tilstrebe å rette opp feilen så snart som mulig slik at Kunden blir tilfreds.
All reklamasjon må begrunnes med utgangspunkt i avtalens rammer.

Fremsatt ønske om reklamasjon gir ikke grunnlag for utsatt betaling.

14. Force Majeure

Dersom gjennomføring av Avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, strømbrudd, problemer som kan knyttes til naturlige fenomener som lynnedslag (elektriske skader), jordskjelv, flom (vannskader), krigshandlinger, terrorhandlinger samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

15. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Nedre Telemark tingrett som verneting, alternativt Forliksrådet i Nome. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.

Avtalevilkår - Abonnementstjenester

1. Avtalen

Avtalen beskriver generelle avtalevilkår for abonnementstjenester hos Getonnet. Eventuelt særskilt avtalte vilkår avtales skriftlig ved bestillingstidspunktet.

2. Partene

Getonnet betegnes i det følgende som Leverandør. Kunden er den bedriften som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kunden.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kunde skal betale. Dette avtales skriftlig. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kunde ikke bære.

4. Avtaleinngåelse / Avtaleperiode

Avtalen er bindende for begge parter når kunden har sendt sin bestilling til leverandøren. Eller godtatt leverandørens tilbud skriftlig. Bekreftelse på mail er godt nok. Alle tjenester er løpende og tidsubegrenset, med minimum avtaleperiode på 3 måneder, om ikke annet er avtalt. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil en eventuell oppsigelse er bekreftet.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra leverandøren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kundens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Leverandøren kan kreve betaling for varen/tjenesten fra det tidspunkt tjenesten er tilgjengelig for kunden. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 10 dager fra mottak. Leverandør kan kreve forskuddsbetaling av tjenester og produkter.

Alle tjenester faktureres for minimum 3 mnd, med mindre annet er avtalt. Ved forsinket betaling vil det bli utstedt purring med purregebyr og renter i henhold til gjeldende regelverk.

6. Levering

Levering er skjedd når kunden, eller hans/hennes representant, har produkt eller tjeneste tilgjenglig for brukt.

Ved endringer i leveransen skal dette avtales skriftlig partene i mellom.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom leverandøren ikke leverer varen eller tjenesten i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden etter omstendighetene holde deler av kjøpesummen tilbake fra leverandøren, til tjenesten er levert etter avtale. Dette må meldes i fra til Leverandør skriftlig.

10. Erstatning

Kunden kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Begrenser til 2 ganger avtalens verdi. Leverandør kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap kunden måtte lide.

11. Oppsigelse av tjenester

Oppsigelser skal sendes skriftlig til leverandør per epost til [email protected]. Oppsigelsen er ikke å anse som registrert før Kunden har mottatt en skriftlig bekreftelse på at den er mottatt og behandlet. Alle tjenester løper ut inneværende avtaleperiode. Oppsigelse må være oss i hende senest 30 dager før utløp på inneværende avtaleperiode. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen. En registrert oppsigelse endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kunden ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kunde kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

12. Force Majeure

Dersom gjennomføring av Avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, strømbrudd, problemer som kan knyttes til naturlige fenomener som lynnedslag (elektriske skader), jordskjelv, flom (vannskader), krigshandlinger, terrorhandlinger samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

13. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Nedre Telemark tingrett som verneting, alternativt Forliksrådet i Nome. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.